L’Associació

Des del 2010, l’associació per a l’Expansió de la Xarxa Oberta (eXO) aglutina col·lectius, entitats, empreses i persones amb l’objectiu de promoure les xarxes de telecomunicacions obertes, lliures i neutrals, el foment del coneixement de les tecnologies de la comunicació i la informació, així com la promoció de comunitats d’usuaris i usuàries solidàries sobre una base territorial i veïnal.

L’associació eXO està profundament vinculada al projecte Guifi.net i es regeix pels mateixos principis que aquest. També col·labora amb la Fundació per la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral Guifi.Net.

L’associació eXO està legalment inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, Secció 1a, Núm 42364 i al Registre d’Operadors de Telecomunicacons sota l’expedient 2011/1440

Antecedents i objectius

L’any 2007 el projecte Guifi.net va arribar a Barcelona i juntament amb les xarxes comunitàries existents, es va generar una nova xarxa oberta que actualment integra la ciutat i municipis adjacents.

Veient la necessitat d’una coordinació entre les col·lectius, entitats i persones que formaven part del projecte Guifi.net en tota la zona metropolitana, es va crear l’associació per a l’expansió de la xarxa oberta (eXO) per donar suport a projectes comuns vinculats amb la xarxa Guifi.net.

Els principals objectius són:

  • Promoure i fomentar el desenvolupament de les xarxes i les infraestructures obertes d’informació i comunicació.
  • Promoure i fomentar el dret universal a la comunicació i a la informació, contribuïnt a la reducció de la fractura digital.
  • Promoure i fomentar el desenvolupament de maquinari i programari oberts per donar suport a la xarxa i al seu ús en aplicacions sectorials.
  • Difondre el coneixement sobre les tecnologies de la comuncació i la informació
  • Formar a tècnics, instal·ladors i empreses per tal que puguin donar resposta a les seves necessitats de connectivitat.
  • Col·laborar amb altres grups i entitats per a l’intercanvi de coneixement i sumar sinergies.

Metodologia

La eXO té com a base el model de xarxa de Guifi.net, així que la metodologia utilitzada per a L’expansió de la Xarxa Oberta és la mateixa que la de Guifi.net:

  • Incentivar, potenciar i donar suport a totes les iniciatives sense ànim de lucre dels seus associats, buscant sinèrgies entre ells i altres col·lectius.
  • Buscar i crear recursos per potenciar el desenvolupament conjunt dels objectius.
  • Definició i seguiment dels projectes amb reunions d’avaluació i resultats de forma continuada.
  • Avaluació real dels projectes marcant indicadors qualitatius i quantitatius abans i després de la realització del projecte