Resolucions

30/1/2017 Concurs públic sobre promoció, construcció i gestió d’habitatges per part de les cooperatives d’habitatges

L’associació Expansió de la Xarxa Oberta, ateses les nombroses propostes de col·laboració que ha rebut en relació a el concurs públic “Transmissió onerosa i constitució d’un dret de superfície a 75 anys sobre béns patrimonials per a destinar-los a la promoció, construcció i gestió d’habitatges per part de les cooperatives d’habitatges (cohabitatge)” convocat pel Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona amb Codi d’expedient ordinari 066/16, exposa:

1) que l’associació està sempre oberta a tothom per a fer qualsevol tipus de col·laboració sempre i quan:

1.1) es respecti el que estableix la llicència de la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral guifi.net [1] i la resta d’acords i convenis de col·laboració que tingui subscrits l’associació.

1.2) sigui inclusiva, participativa i replicable.

2) que l’assumpte de les sol·licituds de col·laboració en relació al concurs públic esmentat anteriorment es va tractar durant l’assemblea general anual del proppassat 14 de gener i que es van prendre els acords següents:

2.1) que per evitar possibles discriminacions no es signarà cap carta de suport, manifestació d’intencions o col·laboració, sinó que farà un posicionament públic (aquest) al qual s’hi podran acollir totes les propostes que ho desitgin.

2.2) que aquest posicionament es farà en coordinació amb la Fundació guifi.net.

3) que som coneixedors del comunicat que ha emès la Fundació guifi.net [2] i que el reconeixem com a marc per a emprendre qualsevol col·laboració dins del concurs públic esmentat anteriorment.

4) que prenem el compromís de treballar amb els guanyadors del concurs que ho desitgin per a concretar el model de col·laboració per aquest tipus d’habitatges així com per definir el projecte executiu de cada cas.

[1] https://guifi.net/ca/ComunsXOLN

[2] https://fundacio.guifi.net/Autoabastiment_per_a_comunitats